Congresses 2016

Congresses 2016

Congresses 2016

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2016 & Έκθεση δραστηριοτήτων στο Λουξεμβούργο
  • Tapping into blue growth: the way forward for European aquaculture (Brussels, 24 May 2016) | Αλιεία
  • INSPIRE Conference 2016 Monday, 26 September, 2016 - Friday, 30 September, 2016 Location Barcelona, Spain
  • Semantic Interoperability Conference 2016 (SEMIC) Thursday, 12 May, 2016 Location Rome, Italy
  • SEMIC 2016 conference — Speakers published and a new venue for the event ROMA ITALY
  • Conference on cross-border healthcare Directive “Towards amplified awareness of EU rights to cross-border care” | Δημόσια υγεία Brussels, 24 October 2016

Print   Email

Related Articles